Home > 2008/2009 Season > 2008 Skate Canada - © Brett Barden brett@skatetoday.com

PODIUM-CZISNY_1049.jpg
Podium - Czisny
PODIUM-DANCE_1108.jpg
Podium - Dance
PODIUM-DUBEDAVISON_1225.jpg
Podium - Dube & Davison
PODIUM-DW_1143.jpg
Podium - Davis & White
PODIUM-KAWSMIRN_1238.jpg
Podium - KAWAGUCHI & SMIRNOV
PODIUM-LADIES_1010.jpg
Podium - Ladies
PODIUM-LYSACEK_1150.jpg
Podium - Lysacek
PODIUM-MCBRU_1234.jpg
Podium - MCLAUGHLIN & BRUBAKER
PODIUM-MEN_1149.jpg
Podium - Men
PODIUM-PAIRS_1219.jpg
Podium - Pairs
PODIUM-PB_1146.jpg
Podium - PECHALAT & BOURZAT
PODIUM-ROCHETTE_1041.jpg
Podium - Rochette
PODIUM-SUGURI_1051.jpg
Podium - Suguri
PONSERO_0259.jpg
Yannick PONSERO Gala
PONSERO_0639.jpg
Yannick PONSERO Short Program
PONSERO_1009.jpg
Yannick PONSERO Free Skate
ROCHETTE-MANLEY_1213.jpg
Joannie ROCHETTE & Liz MANLEYGala
ROCHETTE_0507.jpg
Joannie ROCHETTE Short Program
ROCHETTE_0562.jpg
Joannie ROCHETTE Short Program
ROCHETTE_0801.jpg
Joannie ROCHETTE Free Skate
ROCHETTE_0848.jpg
Joannie ROCHETTE Free Skate
ROCHETTE_0882.jpg
Joannie ROCHETTE Free Skate
ROCHETTE_1264.jpg
Joannie ROCHETTE Gala
ROCHETTE_1289.jpg
Joannie ROCHETTE Gala
SAMSON_0022.jpg
Myriane SAMSON Free Skate
SAMSON_0127.jpg
Myriane SAMSON Short Program
SAWYER_0075.jpg
Shawn SAWYERGala
SAWYER_0319.jpg
Shawn SAWYERFree Skate
SAWYER_0371.jpg
Shawn SAWYERFree Skate
SAWYER_0447.jpg
Shawn SAWYERShort Program
SAWYER_0458.jpg
Shawn SAWYERFree Skate
SAWYER_0491.jpg
Shawn SAWYERShort Program
SUGURI_0353.jpg
Fumie SUGURI Short Program
SUGURI_0668.jpg
Fumie SUGURI Free Skate
SUGURI_0777.jpg
Fumie SUGURI Gala
SZISNY_0163.jpg
Alissa CZISNY Short Program
TAKEDA_0205.jpg
Nana TAKEDA Short Program
TAKEDA_0236.jpg
Nana TAKEDA Free Skate
TEN_0062.jpg
Jeremy TEN Free Skate
TEN_0131.jpg
Jeremy TEN Free Skate
TEN_0160.jpg
Jeremy TEN Short Program
UPSENSKI_0154.jpg
Vladimir USPENSKI Free Skate
USPENSKI_0129.jpg
Vladimir USPENSKI Short Program
VAHAMAA_0103.jpg
Jenni VAHAMAA Free Skate
VAHAMAA_0406.jpg
Jenni VAHAMAA Short Program
VISE-TRENT_0349.jpg
Tiffany VISE / Derek TRENTShort Program
VISE-TRENT_0355.jpg
Tiffany VISE / Derek TRENTShort Program
VISE-TRENT_0364.jpg
Tiffany VISE / Derek TRENTPairs Free
VORONOV_0572.jpg
Sergei VORONOV Short Program
VORONOV_0575.jpg
Sergei VORONOV Free Skate
156 files on 4 page(s) 3